De tongvaren (Asplenium scolopendrium, synoniem: Phyllitis scolopendrium) is een varen uit de streepvarenfamilie (Aspleniaceae). De soort groeit op muren en in de duinen. De plant is in Nederland en Vlaanderen vrij zeldzaam. In Nederland is de plant vanaf 1 januari 2017 niet meer wettelijk beschermd.

Omdat er over de ideale standplaatsfactoren van deze soort nog vrij weinig bekend is, kan er van deze soort nog geen optimale standplaats besproken worden. Wel is bekend dat de soort vooral op schaduwrijke, vochtige locaties groeit. Een zekere voorkeur voor vochtige muren als standplaats is opvallend. Ze kan echter vooral in stikstofrijke omgevingen worden aangetroffen. Zo vormt ze dikwijls de ondergroei van duindoornstruweel in duinen, maar hoofdzakelijk kan gesteld worden dat ze een liefhebber is van vochtige, kalkhoudende, stenige grond onder een fiks bosdek.

De tongvaren is een kensoort voor de tongvaren-associatie (Filici-Saginetum).

De tongvaren komt in geheel Europa voor, behalve het noordoosten. Verder zijn er nog deelarealen te melden in Japan en Noord-Amerika. In Nederland en Vlaanderen komt de soort verspreid over het hele gebied voor. Deskundigen menen dat de soort sinds het begin van de 21e eeuw in aantal toeneemt.

(tekst: )